Jesteś tutaj: Start / Dla uczniów / MATEMATYKA

MATEMATYKA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przedmiotowy system oceniania z matematyki.

19 września 2018

01.09.18 r.

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pieńsku

obowiązujący w roku szkolnym

2018/2019

 

 1. Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów

 

  1. Zasady oceniania

   1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki oraz poziomami wymagań określonymi w planie realizacji materiału nauczania matematyki w poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów.

   2. Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego semestru (roku). Na koniec semestru nauczyciel nie przeprowadza żadnych dodatkowych prac klasowych ani sprawdzianów. Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała choroba.

   3. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, polecone przez nauczyciela.

   4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne do poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

   5. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej.

   6. Na lekcjach matematyki oceniane będzie:

    • Rozumienie pojęć matematycznych i rozumienie ich definicji

    • Znajomość i stosowanie poznanych praw matematycznych

    • Prowadzenie rozumowań

    • Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod

    • Posługiwanie się symbolami i językiem matematycznym, odpowiednim do danego etapu kształcenia

    • Czytanie tekstów matematycznych ze zrozumieniem

    • Matematyzowanie problemów zawartych w treści zadań

    • Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy matematycznej w praktyce

    • Aktywność na lekcjach, praca w grupach i w zespole klasowym oraz własny wkład pracy ucznia

    • Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach i estetyka wykonywanych prac.

  1. Pomiar osiągnięć

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

   1. Prace klasowe (sprawdziany) z wagą 5

   2. Kartkówki z wagą 3

   3. Odpowiedzi ustne z wagą 1

   4. Prace domowe

   5. Zeszyty ćwiczeń

   6. Prace długoterminowe

   7. Inne formy aktywności:

    • udział w konkursach. Laureat konkursu otrzymuje ocenę celującą na okres.

    • wykonywanie pomocy dydaktycznych

    • aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z matematyką

   1. Obserwacja:

    • przygotowania ucznia do lekcji

    • sposobu prezentowania swoich wiadomości

    • jego aktywności na lekcji

    • pracy w grupie i w zespole klasowym

   1. Zadania wykonane komputerowo na koncie osobistym ucznia na portalu geogebra.org, khanacademy, matlandia i OFFICE365.

  1. Przygotowanie się do zajęć.

   1. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć.

   2. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt i na bieżąco wypełniać zeszyt ćwiczeń.

   3. Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy:

    • wykonanie zadania domowego

    • wykonanie zadania długoterminowego

    • przygotowanie się do odpowiedzi ustnej

    • przyniesienie zeszytu

    • przyniesienie zeszytu ćwiczeń

    • przyniesienie pomocy potrzebnych do lekcji, w tym przyrządów geometrycznych.

    • Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nie przygotowania się do zajęć. Musi to uczynić na samym początku lekcji. Po dwukrotnym wykorzystaniu nie przygotowania się do zajęć za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, o ewentualnej możliwości poprawy decyduje nauczyciel.

 1. Prace pisemne

 1. Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe.

 2. Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny:

 3. Zazwyczaj nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów na oceny:

0 % do 33 % - ocena niedostateczna

34 % do 50 % - ocena dopuszczająca

51 % do 70 % - ocena dostateczna

71 % do 90 % - ocena dobra

91 % do 99 % - ocena bardzo dobra

100 % - ocena celująca

Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej, ma prawo użycia innej skali niż powyższa.

 1. Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej swoje wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. Wyjątkiem są uzasadnione sytuacje (np. dysgrafia, opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych):

 • jeśli praca pisemna jest nieczytelna lub jej wygląd jest niechlujny, nauczyciel nie sprawdza jej - uczeń otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej,

 • nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę o jeden stopień, jeśli praca jest niestaranna i nieestetyczna.

 1. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny niedostatecznej.

 2. Prace klasowe (sprawdziany)

 • Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu.

 • Prace klasowe trwają 45 - 90 minut i obejmują co najmniej 1 dział programowy.

 • Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas zakres materiału, który jest utrwalony na lekcji powtórzeniowej.

 • Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni.

 • W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do poprawy (chyba, ze nauczyciel zdecyduje inaczej), która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do dziennika wpisana będzie wówczas ocena poprawiona.

 • W przypadku nieobecności na pracy

klasowej wynikającej z krótkotrwałych (trwających do 1 tygodnia) przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek napisać jej w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej). Wyjątek stanowi długotrwała choroba (powyżej dwóch tygodni):wtedy o konieczności poprawy i terminie decyduje nauczyciel przedmiotu i powiadamia o tym ucznia

 • Ocena za pracę klasową ma wagę 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia piszącego pracę klasową po długiej nieobecności, ma on prawo do poprawy tylko raz.

 • Poprawa nie może być powtórzeniem tej samej pracy klasowej.

 • Na lekcji poświęconej poprawie pracy klasowej uczeń ma zrobić poprawnie wszystkie zadania, których nie wykonał na pracy klasowej pod rygorem oceny nast. z wagą 1.

 1. Kartkówki

 • Kartkówki trwają od 5 do 15 minut i dotyczą trzech ostatnich tematów. W przypadku kartkówki np. z tabliczki mnożenia zastrzega się możliwość zmiany powyższej reguły. Nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie, chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej. W przypadku, gdy ocen niedostatecznych z kartkówek jest kilka pod rząd, nauczyciel powiadamia rodziców i ustala z nimi plan naprawczy.

 • Ocena z kartkówki ma wagę 3.

 • Kartkówki i prace klasowe po sprawdzeniu i ocenieniu są skanowane i oddawane uczniom. Skany prac pisemnych uczniów są przechowywane w zabezpieczonych zbiorach danych i pokazywane tylko na żądanie uczniom, ich ustawowym opiekunom lub władzom oświatowym.

 • Nauczyciel jest zobowiązany do poprawy kartkówek w ciągu dwóch tygodni.

 1. Odpowiedzi ustne

 • Uczeń może zgłosić się lub być losowo wyznaczony do odpowiedzi.

 • Odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich tematów.

 • Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę.

 1. Prace domowe

 • Praca domowa jest obowiązkowa.

 • Treść pracy domowej jest zapisywana w dzienniku lekcyjnym UONET+ na dzień, w którym ma być wykonana.

 • W przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę lekcyjną i otrzymuje minus, gdy jest to usprawiedliwione, lub ocenę niedostateczną.

 • Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak pracy domowej, gdy przed lekcją zgłosił, iż nie potrafił sam wykonać zadanej pracy i pokazał pisemne próby rozwiązań.

 1. Zasady informowania o osiągnięciach

 • Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach, może sprawdzać swoje oceny i ich opis w dzienniku internetowym UONET+

 • Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał oraz ma obowiązek wpisania jej do tabeli z tyłu zeszytu i pokazania rodzicom.

 • Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań i konsultacji oraz mogą przeglądać oceny, zadnia domowe, tematy lekcji, frekwencję i uwagi w dzienniku internetowym UONET+

 • W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne, telefoniczne lub osobiste, informujące rodziców o postępach w nauce ich dzieci.

 1. Aktywność na lekcji

Przed wystawieniem oceny semestralnej ( końcoworocznej) uczeń otrzymuje ocenę za aktywność na lekcjach matematyki. Przez aktywność rozumiemy:

   1. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi

   2. Rozwiązywanie zadań dodatkowych

   3. Aktywną pracę w grupach.

 1. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania

   1. Ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału wymagają nadrobienia

   2. Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione (np. pomoc koleżeńska, pomoc nauczyciela, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, praca własna)

   3. Współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze.

II. Ogólne kryteria ocen z matematyki

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   1. Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania matematyki w danej klasie. Potrafi zastosować poznaną wiedzę matematyczną do rozwiązywania nietypowych problemów z różnych dziedzin życia.

   2. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy.

   3. Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy. Reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z matematyki. Bierze w nich czynny udział i odnosi sukcesy kwalifikując się do finałów. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bierze aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z matematyką. Rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe. Jest aktywny i zawsze przygotowany do lekcji. Dzieli się wiedzą z innymi uczniami. Otrzymuje bardzo wysoki wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty

  1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

   1. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danej klasy na poziomie dopełniającym.

   2. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, sprawnie korzysta ze wskazówek nauczyciela do rozwiązywania zadań wykraczających poza program nauczania danej klasy.

   3. Zawsze ma odrobione zadanie domowe, rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe, pomaga innym. Jest aktywny na lekcjach. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych z matematyki.

  2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

   1. Opanował w stopniu rozszerzającym wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie.

   2. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z niewielką pomocą nauczyciela.

   3. Bierze czynny udział w lekcjach matematyki, zawsze jest do nich przygotowany i systematycznie odrabia zadania domowe.

  3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

   1. Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym.

   2. Spełnia wymagania podstawowe, potrafi rozwiązywać typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

   3. Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na lekcjach matematyki jest niewielka.

  4. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który

   1. Opanował wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie w stopniu koniecznym. Ma braki w opanowaniu wiadomości podstawowych, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w dalszym etapie kształcenia.

   2. Przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania.

   3. Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Systematycznie bierze udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki, wykazuje zainteresowanie możliwością poprawy ocen.

   4. Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze sporządza notatki, nie uczestniczy aktywnie w lekcji.

  5. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

   1. Nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w programie nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki.

   2. Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

   3. Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie notuje lub nie prowadzi zeszytu. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, często opuszcza lekcje matematyki bez usprawiedliwienia.

   4. Nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen z matematyki stworzonymi mu przez nauczyciela. Nie korzysta z zajęć wyrównawczych lub często je opuszcza. Nie wykonuje zleconych indywidualnie jemu zadań pomocniczych dostosowanych do jego możliwości.

 1. Dostosowanie wymagań z matematyki dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Szczególne potrzeby edukacyjne uczniów udokumentowane zaleceniami poradni są przez nauczyciela obowiązkowo respektowane w różnych formach, takich jak:

 • Wydłużenie czasu pracy na sprawdzianach i pracach pisemnych

 • Obniżenie wymagań na oceny pozytywne

 • Dobór indywidualnych zadań domowych i klasowych

 • Udzielanie pomocy pozalekcyjnej

 

Opracowali:

Daria Bińczak i Edward Łagowski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-19
Data publikacji:2018-09-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Edward Łagowski
Liczba odwiedzin:560