Regulanin przyznawania dodatku motywacyjnego.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opracowano na podstawie Uchwały Nr XXIX/153/17

Rady Miejskiej w Pieńsku dnia 27 czerwca 2017r.

 

        

 

 

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 im. ojca Michała Tomaszka

w Pieńsku

 

§ 1

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne ustala się na 2% wynagrodzenia zasadniczego wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówce.

 

 

§ 2

 

 1. Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny do wysokości nie przekraczającej 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach można go obniżyć lub podwyższyć bez konieczności wypowiedzenia.
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szkoły w ramach przyznanych środków uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2 rozdział 1 Uchwały Rady Miejskiej.  
 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły oraz okres jego przyznania ustala Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk.

 

§ 3

 

 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi ( dyrektorowi szkoły) dodatku motywacyjnego jest właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków oraz spełnienie odpowiednio, co najmniej sześciu z  następujących kryteriów:

a)      Uzyskiwanie przez uczniów osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów,

b)      Uzyskiwanie przez uczniów sukcesów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

c)      Inicjowanie i prowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

d)     Stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno wychowawczych oraz zróżnicowanych, aktywnych form i metod nauczania angażujących ucznia w proces dydaktyczny,

e)      Opracowywanie i wdrażanie autorskich programów działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

f)       Opracowywanie i realizacje projektów (np. konkursu, festiwalu, sympozjum) poszerzających działania szkoły w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

g)      Aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opoki,

h)      Prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej

i)        Rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami)

j)        Inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

k)      Opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.

 

 

§ 4

 

 1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi:

1)      nowo zatrudnionemu w Szkole Podstawowej nr 2 im. ojca Michała Tomaszka w Pieńsku lub nieobecnemu w pracy przez okres powyżej 4 miesięcy ( może otrzymać dodatek motywacyjny po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia lub ustania przyczyny nieobecności),

2)      posiadającemu ocenę pracy poniżej „dobrej”, do czasu uzyskania kolejnej wyższej oceny,

3)      ukaranemu kara porządkową , dyscyplinarną, przez okres 6 miesięcy licząc od daty udzielania kary,

4)      nauczycieli, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne,

5)      nauczycielowi, który dopuścił się rażącego uchybienia przeciwko porządkowi pracy

 

 

  § 5

 

 1. Nauczyciele, którzy uzyskali minimum punktów, tj. 6, nie będą brani pod uwagę przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego w danym okresie, w uzasadnionych przypadkach:
 • nie wywiązywali się z zadań wynikających z planu pracy szkoły,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • niepunktualnego rozpoczynania zajęć lekcyjnych i wcześniejszego ich kończenia,
 • opuszczania stanowiska pracy,
 • nieobecności na dyżurze i niewłaściwego pełnienia dyżuru podczas przerw między lekcjami,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na Radzie Pedagogicznej,
 • odmowy wykonania polecenia służbowego,
 • niewłaściwego i nieterminowego prowadzenia dokumentacji,
 • niewłaściwej postawy wobec uczniów,
 • ukarania karą dyscyplinarną.

 

§ 6

 

 1. Dyrektor szkoły uwzględniając kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej oraz regulaminie, na podstawie Karty dodatku motywacyjnego nauczyciela – załącznik nr 1 dokonuje analizy i oceny wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, po czym podejmuje na podstawie punktacji decyzję o przyznaniu dodatków motywacyjnych.
 2. Pisemna informacja o podjętej przez dyrektora decyzji jest przekazana do sekretariatu szkoły oraz księgowości i podana do wiadomości nauczyciela w formie informacji pisemnej o przyznanej kwocie.
 3. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyznanie.

 

§ 7

 

Informację o przyznawaniu zwiększonego uposażenia dyrektor wręcza nauczycielowi na piśmie, a jego kopię włącza się do akt osobowych nauczyciela.

 

§ 8

 

 1. Zmian w regulaminie dokonuje się w formie pisemnego aneksu.

 

§ 9

 

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017r. Zarządzeniem nr 6/2017 z dnia      

     25.09.2017r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Joanna Kowalczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku
Data utworzenia:2017-11-30
Data publikacji:2017-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kowalczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kowalczyk
Liczba odwiedzin:10467

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-11-30 12:38:17Joanna Kowalczykzaktualizowano do stanu na dzień 30.11.2017r.Regulanin przyznawania dodatku motywacyjnego.