Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców / Zebrania

Zebrania

 

 

 

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Data zebrania

Tematyka zebrań

1.

13.09.2017r(środa)

Ogólnoszkolne i klasowe zebranie organizacyjne

2.

15.11.2017r(środa)

Klasowe zebranie organizacyjne

3.

07.12.2017r.(czwartek)

„Dzień otwartych drzwi”-  klasowe zebrania oraz indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami przedmiotów

4.

11.01.2018r.(czwartek)

Ogólnoszkolne zebranie z dyrektorem szkoły oraz klasowe zebranie informacyjne  po I semestrze

*wyniki klasyfikacji semestralnej

5.

21.03.2018r.(środa)

Klasowe zebranie  organizacyjno-informacyjne

6.

16.05.2017r.(czwartek)

„Dzień otwartych drzwi”-  klasowe zebrania oraz indywidualne spotkania  rodziców z nauczycielami przedmiotów

 

 

 

Szczegółowy terminarz spotkań z rodzicami 2017/18

 

 

Lp.

 

TERMIN

/DATA, GODZINA/

 

FORMA SPOTKANIA

 

TEMATYKA

1.

 

13 września 2017

(środa)

 

 

 

-spotkanie z wychowawcami, dyrektorem szkoły

 

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie z wewnętrznymi dokumentami szkolnymi oraz zmianami 

- informacja o wysokości ubezpieczenia uczniów

- wybór trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców

-  zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania zachowania

- omówienie spraw klasowych-

2.

15 listopada 2017r.

(środa)

 

-spotkanie z wychowawcą

 

 

 

 

 

 

 

 

- omówienie dotychczasowych wyników nauczania,

- przygotowanie imprez i uroczystości  klasowych,

- analiza zeszytu klasowego/zachowanie uczniów

 

-omówienie zmian w WSO i Statucie Szkoły

 

3.

 

07 grudnia 2017

(czwartek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DZIEŃ

OTWARTY

 

-spotkania z nauczycielamiprzedmiotu

 

-spotkanie klasowe z wychowawcą

 

 

 

 

 

 

 

-indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów

 

- propozycje ocen  semestralnych

-powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych ,nieklasyfikowaniu, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania

- rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów

 

- informacje o uczniach

 

 

 

 

4.

 

11 stycznia 2018r.

(czwartek)

 

 

 

 

 

 

- spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły

 wywiadówki semestralne z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

- wyniki klasyfikacji semestralnej

- podsumowanie osiągniętych wyników nauczania oraz zachowania uczniów w I semestrze

- efekty pracy szkoły w I semestrze

-przekazanie przez wychowawcę pisemnych ,indywidualnych wyników klasyfikacji uczniów

 

 

 

6.

 

21 marca 2018r.

(środa)

 

 

 

 

 

Spotkanie z wychowawcami

 

 

 

 

 

- ocenianie bieżące,

- sprawy klasowe

 

 

 

 

7.

16 maja 2018r.

(czwartek)

- spotkanie klasowe z wychowawcą

 

 

 

 

 

-indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów

 

 

- analiza bieżących  osiągnięć uczniów

- proponowane oceny końcoworoczne,

- poinformowanie o ocenach niedostatecznych, nieklasyfikowaniu, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania

 

- rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów